Mobbing er overgrep som skal stoppes - Råd mot nettmobbing PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Liv Resell   
torsdag 14. januar 2016 09:08
Artikkelindeks
Mobbing er overgrep som skal stoppes
Råd mot nettmobbing
Alle sider
Artikkelforfatter:

Trond Hansen Riise

Kontorleder/Veileder i Læringsmiljøprosjektet/Høgskolelektor Høgskolen i Volda

 

 

Mobbing er gjentatte overgrep mot et barn som ikke kan forsvare seg. Det kan være dødelig. Selv om hjemmeforhold er en sentral årsak til at elever utvikler mobbeatferd, er det skolen som har fått samfunnsmandatet til å stoppe den. Derfor må lærere og foreldre være sammen om å forebygge og stoppe mobbing.

Vi har i dag sikker kunnskap om hvordan forekomsten av mobbing kan reduserer drastisk. To kommuner i Møre og Romsdal, Haram og Nesset har arbeidet etter en metode som gir lærerne gode verktøy for å avdekke, stoppe og forebygge mobbing. En har særlig fokusert på metoder for å avdekke mobbing i klassene og prosedyrer for respektfull inngripen for å stoppe mobberne. Samtidig skal ofrene ivaretas. Det legges stor vekt på at de voksne framstår som autoriteter som kombinerer sterk styring og tilsyn med omsorg for elevene. Elevenes opplevelse av relasjonen til læreren synes å være den enkeltfaktoren i skolen som har sterkest sammenheng med omfanget av lærings- og undervisningshemmende atferd!

Barn kan ikke velge bort skolen. De har rett og plikt til grunnskoleopplæring i 10 år. Derfor må vi intensivere arbeidet for at skolen skal være en mobbefri arena. For de fleste barn er retten til utdanning et ubetinget gode. Men for de om lag 40000 elevene som regelmessig utsettes for det overgrepet som mobbing er, betyr det svak læring, dårlig trivsel og risiko for alvorlige psykiske helseplager. De står opp hver morgen og vet hva de går til. Foreldre og lærere er i noen tilfeller uvitende. Resultatet blir angst, depresjon og redusert evne til å relatere seg til andre mennesker. Eleven kommer ikke i læringsposisjon og får vansker med å konsentrere seg, viser økende utagering eller isolerer seg. Da bygges det psykisk uhelse som står i veien for barns videre vekst og livsutfoldelse. Noen blir så sterkt traumatisert av mobbing og utestenging at vi kan snakke om en påført hjerneskade. Den hyppigste dødsårsaken for barn under 18 år er suicid. Det kan ikke fortsette slik.

Vennskap står aller høyest i barns verdihierarki. Den mest alvorlige formen for mobbing har elementer av relasjonell aggresjon, det vil si at eleven utestenges fra et sosialt fellesskap. Dette kan både foregå fysisk på skolen eller digitalt. De elevene som står bak dette utøver en form for proaktiv aggresjon. De liker å gjøre det, det å få makt over andre gjør de godt. Andres avmakt og fortvilelse gir mer makt. Skal lærere avdekke og stoppe mobbing, må de evne å avdekke det sosiale spillet som skjer her. Gjennom god emosjonell kontakt med elevene, bruk av ikke-anonyme spørreskjema og observasjon, må de skaffe seg sikker kunnskap om hva som foregår før de intervenerer. Disse elevene er ofte skoleflinke, har god sosial kompetanse og kan være godt likt av de voksne. Mobbing skjer som regel i det skjulte og blomstrer i de situasjoner der voksne ikke er tilstede. På skoleveien, i garderoben, bak skuret. Derfor virker ikke generelle trivselstiltak på å redusere mobbing. Det er lærere, og andre tilsatte i skolen som gjennom loven har handlingsplikt til å varsle og gripe inn, selv på mistanke.

Å unnlate å ta affære er det største sviket. Når elever eller foreldre sier fra har skolen en handlingsplikt både til å undersøke saken og om nødvendig iverksette nødvendige tiltak.

I Møre og Romsdal skoleres Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT) gjennom Beredskapsteam mot mobbing for å bistå skolene og foreldrene i dette viktige arbeidet. Blir du ikke hørt av skolen kan du ta kontakt med PPT i din kommune for å få hjelp.

 

 

 

 

  

Epost-oppdateringer:

Meld deg på for å få
advarsel om nye nyheter.
Epost: